Committee & Contact Information

Organizing Committee:

Pierre Bellec (co-chair), Steve Buyske, Harry Crane, Tirthankar Dasgupta,

Robin Gong, Zijian Guo, Roy Han, Ying Hung, Jason Klusowski, Sijian Wang,

Han Xiao, Min Xu, Cun-Hui Zhang (co-chair)

 

Conference Coordinator:

Marcy Collins

mcollins@stat.rutgers.edu